ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ & E-SHOP

Καλώς ήρθατε!

Επισημαίνεται πως η χρήση του παρόντος Ιστοτόπου και του E-shop, υπόκειται στους όρους χρήσης, όπως αυτοί αναφέρονται στο παρόν και στα επιμέρους αναπόσπαστα τμήματά του.

Το παρόν E-shop (εφεξής το «E-shop»), του Ιωάννη Ζαχαράκη του Νικολάου, αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο του φυσικού καταστήματος του Ιωάννη Ζαχαράκη του Νικολάου και προσφέρει είδη και προϊόντα (πάσης φύσεως) Ελαιόλαδου. Το E-shop είναι δικαιούχος του παρόντος διαδικτυακού τόπου με Όνομα Χώρου (Domain Name) www.alooliveoil.com (εφεξής «ο Ιστότοπος»).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ιωάννης Ζαχαράκης του Νικολάου
Μικρό Σούλι Σερρών (Δήμος Αμφίπολης)
Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα
TK: 620 41
Τηλ: +30 23240 72273

Παρακαλείται ο κάθε χρήστης/επισκέπτης του Ιστοτόπου και του E-shop να διαβάσει με προσοχή τους όρους χρήσης του Ιστοτόπου ή/και του e-shop αυτού, και μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα να προχωρήσει σε χρήση του Ιστοτόπου ή/και E-shop.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του παρόντος Ιστότοπου ή/και E-shop, οφείλει να μην προβεί σε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου (του Ιστοτόπου ή/και του E-shop).

Ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να ελέγχει συχνά το περιεχόμενο των κειμένων των όρων χρήσης, της Πολιτικής για τα cookies, της πολιτικής απορρήτου και κάθε άλλου κειμένου πάσης φύσεως ή disclaimer (ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα) για ενδεχόμενες μεταβολές.

Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του Ιστότοπου και του E-shop ως έχει ή ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές-μεταβολές συνεπάγεται τη ρητή συναίνεση και την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη αποδοχή των όρων αυτών.

Η ευθύνη του χρήστη/επισκέπτη

Ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την επίσκεψη/χρήση του παρόντος Ιστότοπου ή και του E-shop, η δε χρήση θα πρέπει να συμμορφώνεται με το νόμο, τα χρηστά ήθη, τους κανόνες και τους παρόντες όρους χρήσης. Ακόμη οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία, βλάβη (προσωρινή ή μόνιμη) στον Iστότοπο και το e-shop, να επηρεάσουν, να δυσχεράνουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του Ιστότοπου ή και του E-shop. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία για τις τηλεπικοινωνίες, τις ψηφιακές συμβάσεις και τις ηλεκτρονικές αγορές.

Ωσαύτως, ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα κάθε ευθύνη να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) προκαλείται στον Ιστότοπο ή και στο E-shop από κάθε παράνομη, αθέμιτη, καταχρηστική, κακή ή αμελή χρήση του Ιστότοπου και του E-shop και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτών.

Ακόμη κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας πριν από οποιαδήποτε φόρτωση από τον Ιστότοπο ή και το E-shop (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: προγράμματα antivirus.) Το κόστος κάθε ενδεχόμενης διόρθωσης, αντικατάστασης και επισκευής, το αναλαμβάνει αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης και επουδενί ο Ιστότοπος, το E-shop και ο Ιωάννης Ζαχαράκης.

Δήλωση Αποποίησης ευθύνης του Ιστοτόπου/E-shop
Αποποίηση νομικής ευθύνης

Ο Ιστότοπος και το e-shop καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου, φροντίζουν να ενημερώνονται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο ασφαλείας. Δεν εγγυώνται ωστόσο:

  • ότι παρά τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και την εναρμόνισή τους με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, οι λειτουργίες τους και οι λειτουργίες των εξυπηρετητών (servers) που τα φιλοξενούν, θα είναι απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλμα, αδιάκοπες, χωρίς ιούς αλλά και χωρίς κανένα άλλο γενικά επιζήμιο στοιχείο ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα.
  • την πληρότητα και την εν γένει ορθότητα ή τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου, των σελίδων, των υπηρεσιών κάθε μορφής, των επιλογών που παρέχονται στο χρήστη/επισκέπτη και των αποτελεσμάτων αυτών.

Επομένως ο ιδιοκτήτης του Ιστοτόπου και του Ε-shop, αποποιείται για την υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οποιαδήποτε ευθύνη για κάθε μορφής ζημία του χρήστη/επισκέπτη, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική αναφορικά με τη χρήση του περιεχομένου, των σελίδων, των υπηρεσιών κάθε μορφής, των επιλογών που παρέχονται στο χρήστη/επισκέπτη καθώς και των αποτελεσμάτων αυτών και κάθε άλλου στοιχείου που αναφέρεται ανωτέρω (ενδεικτικά της πληρότητας και της εν γένει ορθότητας ή τη διαθεσιμότητας).

Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την ως άνω αποποίηση, συναινεί δε σε αυτήν, ήδη με τη χρήση του Ιστοτόπου και του E-shop (με δική του πρωτοβουλία και έχοντας μελετήσει τους παρόντες όρους χρήσης).

Τέλος, ο Ιστότοπος, το E-shop, ο Ιωάννης Ζαχαράκης και τα κείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο, δεν παρέχουν νομικές συμβουλές ή νομικές υπηρεσίες και ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ζημία τρίτου λόγω ενέργειας ή παράλειψης που βασίστηκε εν όλω ή εν μέρει σε περιεχόμενό του ή σε οποιοδήποτε κείμενό του, συμπεριλαμβανομένων και των όρων χρήσης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα εν λόγω κείμενα αποτελούν μόνο μία ενημερωτική προσφορά σε κάθε επισκέπτη/χρήστη του Ιστοτόπου/ E-shop.

Προστασία περιεχομένου
Εμπορικά σήματα, Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, Ηθική βλάβη

Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστότοπου και του E-shop όπως αυτό ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνει το πληροφοριακό υλικό (κάθε μορφής), φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα, σχέδια, λογότυπα κάθε μορφής, σχεδιαγράμματα, γραφήματα, προγράμματα κλπ., το σήμα ALO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL και το domain www.alooliveoil.com αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ιστοτόπου, του E-shop και του ιδιοκτήτη αυτών Ιωάννη Ζαχαράκη του Νικολάου, προστατεύονται δε από το ισχύον Δίκαιο (Εθνικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνές Δίκαιο) περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Ρητά εξαιρούνται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων (όπως δικαιώματα συνεργατών και φορέων) και η πνευματική ιδιοκτησία του πηγαίου κώδικα που ανήκει στην κατασκευάστρια εταιρία του Ιστοτόπου και του Ε-shop.

Απαγορεύεται ρητά (με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος του Ιωάννη Ζαχαράκη του Νικολάου): η πώληση, ο δανεισμός, η αντιγραφή, η μετάδοση ή αναμετάδοση, η καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο διανομή, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η αναδημοσίευση, η αποθήκευση, η καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία και κάθε άλλη μη αδειοδοτημένη ενέργεια επί του περιεχομένου του Ιστοτόπου και του E-shop [ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνει το πληροφοριακό υλικό (κάθε μορφής), φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα, σχέδια, λογότυπα κάθε μορφής, σχεδιαγράμματα, γραφήματα, προγράμματα κλπ.] χωρίς την προηγούμενη έγγραφη και ρητή άδεια του Ιωάννη Ζαχαράκη του Νικολάου, εξαιρουμένου κάθε άλλου τρόπου αδειοδότησης.

Αποδεκτή ως εξαίρεση είναι η μεμονωμένη αποθήκευση ενός αντιγράφου (και μόνον) τμήματος του περιεχομένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ειδικότερα σε έναν, οικιακό, απλό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική χρήση, αποκλείοντας κάθε δημόσια και της εμπορική χρήσης. Στην περίπτωση της προσωπικής χρήσης όπως αναφέρεται παραπάνω, δε θα πρέπει να γίνεται απαλοιφή της ένδειξης προέλευσης του περιεχομένου από τον Ιστότοπο ή και το E-shop και δε θα πρέπει να θίγονται τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας με κανέναν τρόπο.

Ο Ιωάννης Ζαχαράκης του Νικολάου, ως ιδιοκτήτης του Ιστοτόπου και του E-shop σε περίπτωση προσβολής των ως άνω δικαιωμάτων του, διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει την απόλυτη ικανοποίηση κάθε ζημίας που προκλήθηκε σε αυτόν , άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επιπλέον, ο χρήστης/επισκέπτης αναγνωρίζει πως το περιεχόμενο του Ιστοτόπου ή/και του E-shop, αφορά σε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες με άριστη και εδραιωμένη στην αγορά εμπορική φήμη. Έτσι, η δυσφήμιση ή και η συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ οποιονδήποτε τρόπο του Ιστοτόπου, του E-shop και των προϊόντων και των υπηρεσιών που προωθούνται μέσω αυτών, δημιουργεί το δικαίωμα αξίωσης χρηματικής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης υπέρ του Ιωάννη Ζαχαράκη του Νικολάου κατά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Διασύνδεση-Links

Η διασύνδεση του Ιστότοπου και του E-shop με άλλους (ιστότοπους) μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών και μόνο. Η χρήση των συνδέσμων αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών.

Δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο, την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία, τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ποιότητα, πληρότητα, διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, των σελίδων και των επιλογών των άλλων ιστοτόπων και σελίδων στις οποίες παραπέμπουμε μέσω δεσμών, υπερσυνδέσμων ή και διαφημιστικών banners. Για οποιοδήποτε πρόβλημα με άλλους ιστοτόπους και σελίδες απευθυνθείτε απευθείας σε αυτούς, καθότι αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο Ιστότοπος, το E-shop και ο Ιωάννης Ζαχαράκης του Νικολάου δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των επισκεπτών/χρηστών, που ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση της διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα όπως και εάν αυτή προσφέρεται ή από τη χρήση πληροφοριών, περιεχομένου και κάθε άλλου στοιχείου που εμπεριέχονται σε κάθε κάθε τέτοιο ιστότοπο ή e-shop. Δεν υποστηρίζουμε ή αποδεχόμαστε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων ιστοτόπων και άλλων σελίδων στις οποίους παραπέμπουμε ούτε και ότι, συνδέεται με αυτούς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Λοιποί Όροι

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Ιστοτόπου, του E-shop, του ιδιοκτήτη αυτών Ιωάννη Ζαχαράκη του Νικολάου, του επισκέπτη/χρήστη αυτών και του διαδικτυακού τόπου εν γένει και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή, κάθε άλλος δε τρόπος τροποποίησης των ως άνω όρων θεωρείται από τώρα άκυρος.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου και του E-shop, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους υπόκεινται, συμπληρώνονται και διέπονται από το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας ήτοι από το Εθνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Διεθνείς Συνθήκες και εν γένει το Διεθνές Δίκαιο. Για κάθε διαφωνία ή διαφορά αρμόδια για την επίλυσή της θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και ειδικότερα τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Το περιεχόμενο του παρόντος θα ενημερώνεται εν καιρώ, ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, χρήση, αναπαραγωγή, πώληση, μετάδοση, αναμετάδοση, ενοικίαση, εμπορική εκμετάλλευση και επεξεργασία του παρόντος κειμένου.

Ενημέρωση-Update: 11-11-2020