ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

H παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ενσωματώνονται δι’ αναφοράς.

Προσοχή: οι όροι και η πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν. Φροντίστε να ενημερώνεστε τακτικά και επιμελώς για το περιεχόμενο της παρούσας καθώς και να ελέγχετε για τυχόν αλλαγές.

Το E-shop του Ιωάννη Ζαχαράκη του Νικολάου, το οποίο έχει φυσική έδρα στο Μικρό Σούλι Σερρών (Δήμος Αμφίπολης), Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα, TK: 620 41, Τηλ: +30 23240 72273 (εφεξής το «E-shop») ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα αφορούν (εφεξής το «Υποκείμενο») το οποίο επισκέπτεται/χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα www.alooliveoil.com (εφεξής «Ιστότοπος») ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από την ισχύουσα εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς (εφεξής το «Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4624/2019 (εφεξής ο «Νόμος») και του ΓΚΠΔ (GDPR) Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ψηφίστηκε την 27η Απριλίου 2016 και τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 (εφεξής ο «Κανονισμός»), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η «Αρχή»).

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το E-Shop τoυ Ιωάννη Ζαχαράκη του Νικολάου

Στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας:

Μικρό Σούλι Σερρών (Δήμος Αμφίπολης), Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα, TK: 620 41 Τηλέφωνο: +30 23240 72273.

e-mail: dataprotection@alooliveoil.gr

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει και  επεξεργάζεται το E-shop

Στόχος της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

H ενημέρωσή σας αναφορικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο και το E-shop του Ιωάννη Ζαχαράκη του Νικολάου (brand name: ALO EXTRA VIRGIN OLIVE OIL, ιστότοπος www.alooliveoil.com), τον τρόπο χρήσης αυτών των πληροφοριών, τον τρόπο δυνατότητας ελέγχου της χρήσης, γνωστοποίησης αυτών των πληροφοριών και των μέτρων που λαμβάνουμε για την προστασία των πληροφοριών αυτών και των προσωπικών σας δεδομένων.

Ο Ιστότοπος και το E-shop διασφαλίζουν τη νόμιμη και θεμιτή κατά την κείμενη νομοθεσία συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τί είναι τα προσωπικά δεδομένα; Πόσο απαραίτητη είναι η συλλογή τους;

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα το Υποκείμενο ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνο κλπ. Όσα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται είναι τα απολύτως αναγκαία για την υλοποίηση της αιτούμενης από το Υποκείμενο ενέργειας.

Το Υποκείμενο διασφαλίζει την ορθότητα των παρεχομένων προσωπικών δεδομένων καθώς και την ακρίβειά τους. Φροντίζει επίσης να ενημερώνει έγκαιρα το E-shop για οποιαδήποτε αλλαγή, μεταβολή ή τροποποίησή τους. Σε περίπτωση που προκληθεί απώλεια ή ζημία στο Ε-shop ή τον Ιστότοπο αλλά και σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ψευδών, λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στη φόρμα επικοινωνίας η ευθύνη και οι έννομες συνέπειες βαραίνουν αποκλειστικά το Υποκείμενο.

Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων;

Η συλλογή και επεξεργασία και η χρήση των προσωπικών δεδομένων του Υποκειμένου γίνονται κατά τις ισχύουσες νομικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, τους Κανόνες, τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής και την παρούσα ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα.

Σκοπός της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η επικοινωνία του Ιστοτόπου και του E-shop με το Υποκείμενο για την εξυπηρέτηση του αιτήματος του Υποκειμένου. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Συγκεκριμένα, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

Συγκεντρώνουμε πληροφορίες αυτόματα στοχεύοντας στη διαχείριση του συστήματος και τη στατιστική, διότι επιθυμούμε να αξιολογήσουμε τις προτιμήσεις των χρηστών και των επισκεπτών μας ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

Συλλέγουμε πληροφορίες για τις προτιμήσεις αναφορικά με τον τύπο browser που χρησιμοποιούν οι χρήστες/επισκέπτες συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης, το λειτουργικό σύστημα που επιλέγουν να χρησιμοποιούν οι χρήστες/επισκέπτες, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου στους κατά το δυνατόν περισσότερους χρήστες/επισκέπτες και να βελτιώσουμε την ανταπόκρισή μας στις ανάγκες τους .

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών και την επισκεψιμότητα του Ιστοτόπου και του E-shop. Έτσι κατανοούμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες/επισκέπτες βρίσκουν και χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο και το E-shop μας και παρακολουθούμε την πορεία τους μέσα στον Ιστότοπο και το E-shop. Παρόλο που η Google Analytics καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, σας γνωρίζουμε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν σας κάνουν προσωπικά γνωστούς σε εμάς.

Τέλος, συλλέγουμε πληροφορίες και για τα Internet Protocol Addresses (IP). Το πρότυπο του Internet (ΙΡ) είναι ένας αριθμός που αποδίδεται αυτομάτως με τον Η/Υ σας κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Οι υπολογιστές που σας παραδίδουν τις ιστοσελίδες μας, αναγνωρίζουν αυτομάτως τον υπολογιστή σας από το δικό του Πρότυπο Internet.
Εάν χρησιμοποιήσετε κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον Ιστότοπο ή και το E-shop, δε θα μεταβιβαστεί και δε υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων. Τα δεδομένα που θα μας σταλούν, προστατεύονται από το πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (Transport Layer Security). Έτσι, το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

Ποιος είναι αποδέκτης των δεδομένων μου;

Αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων είναι ο Ιστότοπος και το E-shop καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό αυτών.

Σας εγγυόμαστε πως δε θα προβούμε επουδενί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, διάθεση κ.λπ. των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση. Διατηρούμε όμως το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν σε περίπτωση που υποχρεωθούμε νόμιμα προς αυτό. Έτσι θα κοινοποιηθούν πληροφορίες σας εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική διαταγή ή παραγγελία ή απόφαση άλλου προσώπου ή διοικητικού οργάνου με εκ του νόμου αρμοδιότητα να υποχρεώσει την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών.

Εκτελούντες την επεξεργασία κατά τη συνεργασία του Ιστοτόπου και του E-shop με τρίτους

Το E-shop και ο Ιστότοπος συνεργάζονται με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (ενδεικτικά παρόχους όπως παρόχους web hosting, παρόχους διαχείρισης δεδομένων αλλά και άλλες εταιρείες όπως εταιρίες courier) για να διαχειρίζονται μία ή περισσότερες πτυχές των δραστηριοτήτων τους (ιδίως του E-shop), συμπεριλαμβανομένης  και της επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών. Όταν συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς συνεργάτες (εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα), χρησιμοποιούμε συμβατικές δεσμεύσεις και όλα τα κατάλληλα μέσα για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται με τρόπο που να συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα Πολιτική.

Είναι ασφαλή τα δεδομένα μου; Τί γίνεται σε περίπτωση παραβίασης;

Ο Ιστότοπος και το  E-shop μας, διασφαλίζουν ότι η ότι η διαδικασία επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα και αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα και μέσα για την ασφάλεια των δεδομένων σας και για την προστασία αυτών από οποιαδήποτε καταστροφή (αθέμιτη ή τυχαία), αλλοίωση, διαρροή, απαγορευμένη διάδοση, αθέμιτη και παράνομη πρόσβαση, τυχαία ή αθέμιτη απώλεια και εν γένει τηρούμε κάθε απαραίτητο μέτρο προστασίας τους (κάθε κατάλληλο οργανωτικό, τεχνικό μέσο και μέτρο) από κάθε μορφή αθέμιτης επεξεργασίας τους.

Στην απευκταία περίπτωση παραβίασης της βάσης δεδομένων αυτού του Ιστοτόπου ή/και του E-shop, ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων δεσμευόμαστε να ενημερώσουμε τα υποκείμενα καθώς και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εντός 72 ωρών από την παραβίαση.

Για πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα;

Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα προκριμένου να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους.. Τα δεδομένα σας διαγράφονται με ασφαλή τρόπο με το πέρας της πραγματοποίησης του σκοπού αυτού. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που προβλέπεται η συνέχιση της τήρησής τους από την κείμενη νομοθεσία.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

Ανήλικοι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών απαγορεύεται να μας γνωστοποιούν μέσω του Ιστότοπου και του E-shop προσωπικά τους δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους (άρθρο 8 παρ. 1 εδ. α του Κανονισμού σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Νόμου). Παρακαλούμε τα πρόσωπα αυτά να μην κοινοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορίες σε μας.

Χρησιμοποιούμε Cookies

Για αναλυτικότερες πληροφορίες για τα cookies και τα cookies που συλλέγουμε παρακαλούμε αναζητήστε το σχετικό κείμενο που θα βρείτε στον Ιστότοπό μας με τίτλο: Πολιτική Cookies.

Mε τα cookies η εμπειρία σας γίνεται μοναδική και εξατομικευμένη.

Χρησιμοποιώντας cookies, ο Ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές και τις προτιμήσεις σας. Οι προτιμήσεις αυτές μπορεί να αφορούν τη γλώσσα που χρησιμοποιήσατε κατά την πλοήγησή σας κ.λ.π. Η μνήμη αυτή που ισχύει για ένα χρονικό διάστημα, σας απαλλάσσει από το να χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που θα επισκέπτεστε τον Ιστότοπο ή το E-shop ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Επιπρόσθετα το E-shop και ο Ιστότοπος χρησιμοποιούν cookies, για να μπορούν να αναλύσουν την συμπεριφορά των επισκεπτών και των χρηστών, να διαχειριστούν και να παρακολουθήσουν τις προτιμήσεις του χρήστη και να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τον ίδιο. Έτσι προσπαθούμε να προσωποποιήσουμε την εμπειρία σας όταν πλοηγείστε στον Ιστότοπό μας ή χρησιμοποιείτε το E-shop μας. Χρησιμοποιούμε cookies στον Ιστότοπο μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων για τις ιδιαίτερες ανάγκες σας και για όσα σας ενδιαφέρουν.

Έχω Δικαιώματα Πρόσβασης, Διόρθωσης και  Διαγραφής;

Κατά την ισχύουσα νομoθεσία, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»). Ασκείστε τα δικαιώματά σας, ενημερώνοντάς μας μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην διεύθυνση dataprotection@alooliveoil.gr. Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας υποβλήθηκε το αρχικό email, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση του Υποκειμένου.

Μπορείτε να απευθύνεστε και στις εγκαταστάσεις μας στη φυσική μας έδρα Μικρό Σούλι Σερρών (Δήμος Αμφίπολης), Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα, TK: 620 41 και στο τηλέφωνο: +30 23240 72273.

Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε κατά τη διαδικασία αυτή, στα πλαίσια της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, την ταυτότητά σας πριν μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Δεν αναλαμβάνουμε οποιοασδήποτε μορφής ευθύνη για τη διασύνδεση της Ιστοσελίδας και του E-shop μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο, Ιστότοπο, σελίδα κλπ. Μην παραλείπετε να ενημερώνεστε κάθε φορά για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων σας από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους.

Αποποιούμαστε κάθε ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο 210 6475628
E-mail : contact@dpa.gr.

Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, χρήση, αναπαραγωγή, πώληση, μετάδοση, αναμετάδοση, ενοικίαση, εμπορική εκμετάλλευση και επεξεργασία του παρόντος κειμένου.

Ενημέρωση-Update: 11-11-2020